bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przedmiot działalności Spółki

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
 2. Spółka może również:
  1. nabywać budynki mieszkalne,
  2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
  4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych.
  5. Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
   1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
   2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
   3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
   4. przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.
 3. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z 2000 r. z późn. zm.), opisanym w §7 ust. 1 i 2 aktu założycielskiego Spółki jest:
  1. kupno i sprzedać nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
  2. zarządzanie nieruchomosciami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
  3. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
  4. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,
  5. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,
  6. przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,
  7. wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z,
  8. wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
  9. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z,
  10. tynkowanie - PKD 43.31.Z,
  11. zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,
  12. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,
  13. malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,
  14. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,
  15. wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych - PKD 43.91.Z,
  16. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej sklasyfikowane - PKD 43.99.Z.


Opublikował: Ewelina Kotas
Publikacja dnia: 23.02.2021
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 9 731