bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Jednoosobowa spółka Gminy Piotrków Trybunalski, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią, utworzona została na podstawie uchwały XLVIII/548/98 z dnia 11.03.1998 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Piotrkowie Trybunalskim w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi działaność w oparciu o Akt założycielski, w brzmieniu z dnia 21.08.1998 r. (akt notarialny Repertorium A nr 7767/98) z późniejszymi zmianami.

Dziłaność spółki regulują ponadto:

  • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
    ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1020 ).
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ).
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ).
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ).
  • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ).
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ).
  • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ).

Klauzula informacyjna RODO dot. monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych rejestrowanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu na zewnątrz budynków jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Al. 3 Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email: iod@tbs.piotrkow.pl
3. Przetwarzanie danych przy użyciu monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 § 1 Kodeksu pracy.
4. Monitoring wizyjny obejmuje teren wokół budynków TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. 3 Maja 31.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa.
6. Okres przechowywania zapisów z monitoringu wynosi do 1 miesiąc, z zastrzeżeniem pkt 7.
7.W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przez uprawnione organy lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowią dowód w postępowaniu, termin określony w pkt 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”Opublikował: Ewelina Kotas
Publikacja dnia: 23.02.2021
Podpisał: Mariusz Kuśmierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 9 815