bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Jednoosobowa spóka Gminy Piotrków Trybunalski, Towarzystwo Budownictwa Spoecznego w Piotrkowie Trybunalskim spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, utworzona zostaa na podstawie uchway XLVIII/548/98 z dnia 11.03.1998 r. w sprawie przeksztacenia zakadu budetowego pod nazw Zarzd Nieruchomociami Miejskimi w Piotrkowie Trybunalskim w spók z ograniczon odpowiedzialnoci Towarzystwo Budownictwa Spoecznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi dziaano w oparciu o Akt zaoycielski, w brzmieniu z dnia 21.08.1998 r. (akt notarialny Repertorium A nr 7767/98) z póniejszymi zmianami.

Dziaano spóki reguluj ponadto:

  • Ustawa z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
    ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1020 ).
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wasnoci lokali ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ).
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ).
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ).
  • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ).
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ).
  • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, e:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych rejestrowanych za porednictwem kamer systemu monitoringu na zewntrz budynków jest Towarzystwo Budownictwa Spoecznego
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Al. 3 Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email: iod@tbs.piotrkow.pl
3. Przetwarzanie danych przy uyciu monitoringu wizyjnego odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu zapewnienia bezpieczestwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 § 1 Kodeksu pracy.
4. Monitoring wizyjny obejmuje teren wokó budynków TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. 3 Maja 31.
5. Pani/Pana dane osobowe nie bd przekazywane innym podmiotom, z wyjtkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa.
6. Okres przechowywania zapisów z monitoringu wynosi do 1 miesic, z zastrzeeniem pkt 7.
7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowi dowód w postpowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przez uprawnione organy lub pracodawca powzi wiadomo, i mog one stanowi dowód w postpowaniu, termin okrelony w pkt 6 ulega przedueniu do czasu prawomocnego zakoczenia postpowania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do dostpu do treci swoich danych osobowych.
9. Przysuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”Opublikował: Adam uczyski
Publikacja dnia: 21.08.2020
Podpisał: Ewelina Kotas
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 7 973