bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Status prawny

Jednoosobowa spóka Gminy Piotrków Trybunalski, Towarzystwo Budownictwa Spoecznego w Piotrkowie Trybunalskim spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, utworzona zostaa na podstawie uchway XLVIII/548/98 z dnia 11.03.1998 r. w sprawie przeksztacenia zakadu budetowego pod nazw Zarzd Nieruchomociami Miejskimi w Piotrkowie Trybunalskim w spók z ograniczon odpowiedzialnoci Towarzystwo Budownictwa Spoecznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi dziaano w oparciu o Akt zaoycielski, w brzmieniu z dnia 21.08.1998 r. (akt notarialny Repertorium A nr 7767/98) z póniejszymi zmianami.

Dziaano spóki reguluj ponadto:

  • Ustawa z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
    ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1020 ).
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wasnoci lokali ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ).
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ).
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ).
  • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ).
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ).
  • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ).


Opublikował: Mariusz Kumierski
Publikacja dnia: 01.01.2019
Podpisał: Mariusz Kumierski
Dokument z dnia: 21.11.2011
Dokument oglądany razy: 7 871