bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - administrowanie część IV

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Piotrków Trybunalski: Administrowanie budynkami mieszkalnymi będącymi własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 59063814500000, ul. Al. 3-go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 323 770, e-mail sekretariat@tbs.piotrkow.pl, faks 447 323 771.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tbs-piotrkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Administrowanie budynkami mieszkalnymi będącymi własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim
Numer referencyjny ER/3121/21/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje administrowanie nieruchomościami znajdującymi się w zabytkowej i wschodniej część Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, tj. budynki znajdujące się przy ul. Grodzkiej 1/Konarskiego 2, Rynek Trybunalski 5/Plac Czarnieckiego 1, ul. Broniewskiego 17, ul. Broniewskiego 19.
II.5) Główny Kod CPV: 70330000-3
Dodatkowe kody CPV:
70331000-0,
70332000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (01.07.2019 14:42)
Opublikował: Adam Łuczyński
Publikacja dnia: 19.06.2019 11:19
Dokument oglądany razy: 74
Podlega Ustawie